معماری و مهندسی عمران

بخش معماری و عمران

سالیان متمادی با بکارگیری تیمی پویا، فعال و خلاق و نیز معمارانی با ذوق که پروژه های عظیم و با ارزشی  از خود بجا گذاشته اند ، در جهت بهتر بودن کوشیده ایم. ارائه کارها در هارمونی و انسجام، موقعیت مارا ثابت کرده است .ضمن اینکه در هنگام بروز هر مشکل ،پوشش مناسبی را لحاظ کرده ایم حتی اگر این مشکلات در مراحل اولیه از قبیل طراحی پروژه به وجود آمده باشد.

 دیدگاه ما                                                                                       

نیازها و آرمانهای مشتریانمان با دیدگاهها و تجربیات ما در جهت ساخت و سازی مناسب و کاربردی تطبیق داده شده است.هدف ما خلق طرحهایی ماندگار ،واقع گرایانه ،کاربردی و حقیقی می باشد.

 خدمات پروژه ای

نیازمندیهای مشتریان                                                          

مهمتر از همه اینکه مشتریان بایستی آنچه که در ذهن دارند و نیز هر آنچه که بدان نیاز دارند را مشخص کنند. همه اینها در چارچوبی واقعی انجام می پذیرد که با تصمیم گیریهایی دو جانبه باشد.

مکان

بعد از اتمام جلسه و ملاقات و پس از اتخاذ تصمیم ، نقشه زمین رویت می گردد.

پروژه های معماری و طراحی:

طرحهای 3D  با توجه به مقیاسهای اندازه گیری شده و با توجه به معیارهایی از جانب مشتریان ، طراحی می شوند.اگر که مورد قبول واقع شد ، مجوزها گرفته و همه مراحل به خوبی پیش می رود.

پروژه های مکانیکی و الکتریکی:

در این مرحله از ساختمان سازی ، لوله کشی و سیستم سرمایش- گرمایش ساختمان مشخص و پایه گذاری می شود. مهندسان عمران و معماران ما به گونه ای هماهنگ عمل کرده که هیچ جزییاتی  را نادیده نمی گیرند و به نحوی عمل می کنند که هزینه کلی دریافت شده را نیز به حداقل برسانند.